organizator główny

partner

 

REGULAMIN SPORTOWY XII NARCIARSKICH MISTRZOSTW POLSKI  BRANŻY BUDOWLANEJ

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizator zawodów

   Organizator główny:
   FAKRO Sp. z o.o.
   ul. Węgierska 144a
   33-300 Nowy Sącz
   tel. 18 444 0 335
   fax 18 444 0 333
   e-mail: zawody@fakro.pl
   http://www.zawody.fakro.pl

  2. Patronat honorowy:
   • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa
     
  3. Cel zawodów


   Celem zawodów jest popularyzacja narciarstwa i podnoszenie jego poziomu w środowisku zawodowym osób związanych z branżą budowlaną oraz integracja środowiska branży budowlanej.

    

  4. Miejsce i termin zawodów

   Zawody odbędą się w dniu 01.03.2014 r. (sobota) na Jaworzynie Krynickiej (trasa nr IIa).
   Start pierwszego zawodnika około godziny 10.30.
   Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. Decyzja taka zostanie oficjalnie podana na stronie internetowej zawodów www.zawody.fakro.pl najpóźniej na jeden dzień przed przewidzianym terminem imprezy. Uczestnicy, którzy dokonali już zgłoszenia, zostaną o tym fakcie poinformowani również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    
  5. Warunki uczestnictwa

   W XII NMPBB mogą brać udział osoby z wykształceniem budowlanym lub osoby nie mające takiego wykształcenia, a zatrudnione w przedsiębiorstwach budowlanych lub wydziałach budowlanych przedsiębiorstw wielobranżowych, członkowie ich rodzin, pracownicy i studenci szkół wyższych o profilu budowlanym oraz pracownicy instytucji branżowych. W przypadku zgłoszenia do zawodów niepełnoletniej osoby wymagana jest zgoda prawnego opiekuna. 
   Jedną firmę/uczelnię/instytucję może reprezentować maksymalnie pięć osób.
   Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator dokonuje obowiązkowego ubezpieczenia OC imprezy masowej. Zaleca się, aby Uczestnicy indywidualnie ubezpieczyli się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
    
  6. Zgłoszenia i opłaty uczestników

   Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio na stronie internetowej www.zawody.fakro.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.

   Opłata startowa wynosi 70 zł od uczestnika, płatna do dnia 27.02.2014 r. na konto:
   ING Bank Śląski O/Nowy Sącz, ul. Kościuszki 13, 33-300 Nowy Sącz
   31 1050 1445 1000 0022 5666 6948 z dopiskiem "zawody"

   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku odwołania imprezy z powodów niezależnych od Organizatora kwota wpisowego zostanie zwrócona na numer konta, z którego została dokonana, w terminie do 7 dni od dnia odwołania zawodów.

   Warunkiem wpisania zgłaszającego się na listę startową jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej. Lista startowa, aktualizowana codziennie, dostępna będzie na stronie internetowej www.zawody.fakro.pl
   Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26.02.2014 r. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość zgłoszonych zawodników osiągnie liczbę 100 osób. 

 

 1. PRZEBIEG ZAWODÓW
  1. Losowanie i wręczanie numerów startowych
   Numery startowe zostaną rozlosowane i wręczone zawodnikom w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów znajdującym się przy mecie slalomu, w dolnej części trasy nr IIa, w godzinach 9.00 – 10.00.
    
  2. Sposób przeprowadzenia zawodów
   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym opublikowanym przez Polski Związek Narciarski. Organizator przewiduje przeprowadzenie jednego przejazdu slalomu giganta.
   Zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na grupy: dzieci (do lat 15), kobiety i mężczyźni. Kolejność startu zgodnie z numerami startowymi w grupach: najpierw dzieci, potem kobiety, następnie mężczyźni.Przewiduje się trzy rodzaje klasyfikacjiPrzewiduje się trzy rodzaje klasyfikacji:
   • według rzeczywistego czasu przejazdu w poszczególnych grupach (dzieci, kobiety, mężczyźni). 
   • według czasu przejazdu skorygowanego o przelicznik wiekowy (grupy: kobiety i mężczyźni). 
   • firmowa - na podstawie punktów uzyskanych w klasyfikacji z przelicznikiem wiekowym w poszczególnych grupach przez wszystkie osoby reprezentujące daną firmę/uczelnię/instytucję (maksymalnie pięć osób) – tabela nr 1.

    TABELA PUNKTACJI

    miejsce punkty miejsce punkty miejsce punkty
    1 45  16  24  31  9
    2  41  17  23  32  8
    3  38  18  22  33  7
    4  36  19  21  34  6
    5  35  20  20  35  5
     6  34  21  19  36  4
     7  33  22  18  37  3
     8  32  23  17  38  2
     9  31  24  16  39  1
     10  30  25  15  40  1
     11  29  26  14  41  1
     12  28  27  13  42  1
     13  27  28  12  43  1
     14  26  29  11  44  1
     15  25  30  10  45  1

     
  3. Oglądanie trasy

   Trasa zostanie udostępniona zawodnikom w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.00. Oglądanie może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzenie z dołu do góry, równolegle
   do trasy. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
   Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe.
    

  4. Ogłoszenie wyników

   Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu zawodów na stoku około godziny 14.00. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii, puchary i dyplomy dla 3 najlepszych firm w klasyfikacji firmowej oraz dyplomy i drobne upominki dla wszystkich zawodników z grupy dzieci.

    
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury Zawodów w składzie Kierownik Zawodów, Sędzia Główny, Kierownik Startu i Kierownik Mety. Ewentualne protesty muszą spełniać wymogi formalne wynikające z przepisów narciarskiego regulaminu sportowego. 
    
  2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień przysługuje Jury Zawodów. 
    
  3. Organizator nie zapewnia karnetów na wyciągi i kolej gondolową. 
    
  4. Dane osobowe zgłoszonych zawodników narciarskich Mistrzostw Branży Budowlanej uzyskane w związku ze zgłoszeniem będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem mistrzostw. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez zawodników Mistrzostw będzie FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w tym konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
    
  5. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Mistrzostw. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zawody.fakro.pl